• Câu hỏi: Cách xác định động từ

  Ba Gà
  Được hỏi bởi Ba Gà, vào ngày 09/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • cách xác định động từ trong câu hỏi này

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "The survey shows that most of the students _____ know anything about proper Korean usage."

  Trong câu này ta thấy rằng có hai động từ là "shows" và "know". "Shows" là động từ chính của câu, nhưng chỗ trống nằm trong mệnh đề con sau liên từ "that", nên ta chỉ cần chú ý đến "know", là động từ của mệnh đề con này.

  Do chỗ trống nằm ngay trước "know", và "most of the students" đã là một cụm danh từ hoàn chỉnh, nên suy ra rằng chắc chắn cần điền một trạng từ vào chỗ trống để bổ nghĩa cho "know".

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này