• Câu hỏi: Đại từ quan hệ "which"

  Hadelin Zoey
  Được hỏi bởi Hadelin Zoey, vào ngày 02/09/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • which ở đây là loại từ gì ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Which" ở đây đóng vai trò đại từ quan hệ, nghĩa chung là "(những) cái mà...". Trong câu trên có thêm cụm "none of" trước đó, ghép chung lại thành "none of which" (không có cái nào trong đó mà...).

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này