• Câu hỏi: Rút gọn mệnh đề trạng ngữ

  Toan
  Được hỏi bởi Toan, vào ngày 02/09/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao sau giới từ mà lại dùng tính từ vậy ad?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Như phần giải thích nói, câu trên dùng rút gọn mệnh đề trạng ngữ với "to be" hoặc động từ nối. Nếu viết câu đầy đủ ra thì bạn sẽ dễ hiểu hơn:
  "Though the study is far from exhaustive, the study..." (hai mệnh đề cùng chủ ngữ thì mới rút gọn được)

  Ở đây, ta thấy mệnh đề đầu dùng động từ "is", với cụm trạng từ "far from" và tính từ "exhaustive". Theo nguyên tắc rút gọn mệnh đề trạng ngữ, ta lược bỏ đi chủ ngữ "the study" và động từ "to be" (is), chỉ để lại tính từ và trạng từ nếu có. Vậy sẽ thành:
  "Though far from exhaustive, the study..."

  Bài trong đường dẫn có giải thích chi tiết hơn phần này kèm với các ví dụ, nên bạn hãy tham khảo thêm trong đó nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này