Khi 2 mệnh đề trong câu được nối với nhau bằng 1 liên từ phụ thuộc (ví dụ như after, because, as, while ...), thì mệnh đề bắt đầu bằng liên từ được gọi là mệnh đề trạng ngữ, và nó có thể được rút gọn để câu trở nên ngắn hơn hoặc để tránh dư thừa và lặp ý trong câu.

 

1. Quy tắc chung để rút gọn mệnh đề trạng ngữ

 • 2 mệnh đề phải có cùng chủ ngữ
 • Trong mệnh đề trạng ngữ (mệnh đề bắt đầu bằng liên từ):
  • lược bỏ chủ ngữ, 
  • đồng thời chuyển đổi động từ thành dạng V-ing.

Ví dụ:

 • After she finished her homework, she watched her favorite movie.

  • ⇒ After finishing her homework, she watched her favorite movie.

 • Before he goes home, he will turn off all the lights.

  • ⇒ Before going home, he will turn off all the lights.

Before going home, he will turn off all the lights.

Before going home, he will turn off all the lights.

 


 

Ngoài nguyên tắc chung ở trên, chúng ta cần lưu ý một số trường hợp đặc biệt:

 

2. Động từ trong mệnh đề trạng ngữ là động từ "to be" hoặc động từ nối (linking verb)

Nếu động từ trong mệnh đề trạng ngữ là động từ "to be" hoặc động từ nối (linking verb), thì ta bỏ luôn cả động từ, chỉ giữ lại danh từ hoặc tính từ.

Thường dùng với các liên từ mang ý nghĩa tương phản, trái ngược như although, though, while.

Ví dụ:

 • Although he felt stressed, he decided to keep the job.

  • ⇒ Although stressed, he decided to keep the job.

 • Though she is an excellent student, she failed the test.

  • ⇒ Though an excellent student, she failed the test.

Though an excellent student, she failed the test.

Though an excellent student, she failed the test.

 

3. Mệnh đề trạng ngữ thể hiện nguyên nhân - kết quả

Khi rút gọn mệnh đề trạng ngữ diễn đạt ý nguyên nhân - kết quả, ta bỏ luôn cả liên từ đó.

Thường dùng với các liên từ chỉ nguyên nhân như because, as, since.

Ví dụ:

 • Because he got up late, he was late for work.

  • Getting up late, he was late for work.

 • As I didn't want to wake him up, I turned off the radio.

  • Not wanting to wake him up, I turned off the radio.

Getting up late, he was late for work.

Getting up late, he was late for work.