1. Subordinating Conjunctions (liên từ phụ thuộc) là gì?

 • Được dùng để nối 2 mệnh đề trong câu lại với nhau, khi đó 1 mệnh đề sẽ thành mệnh đề chính, mệnh đề có liên từ thì là mệnh đề phụ thuộc.

  Ví dụ: I didn't go to school because it rained.

  • I didn't go to school → mệnh đề chính

  • because it rained → mệnh đề phụ thuộc

 • Liên từ phụ thuộc dùng để thiết lập mối quan hệ giữa 2 mệnh đề trong câu. Đó có thể là mối quan hệ nguyên nhân - kết quả; quan hệ điều kiện (trong các loại câu điều kiện) hoặc quan hệ trái ngược nhau về logic; vân vân...

 • Trong một câu, mệnh đề chứa liên từ phụ thuộc có thể đứng trước hoặc đứng sau mệnh đề chính.
  Hai câu sau đây tương đương với nhau về nghĩa:

  • I didn't go to school because it rained. = Because it rained, I didn't go to school.