1. Liên từ kết hợp là gì? (Coordinating Conjunctions)

 • Trong tiếng Anh, có tổng cộng 7 liên từ kết hợp.
 • Đặc điểm ghi nhớ: FANBOYS

F     A     N     B     O     Y     S

for   and   nor   but   or    yet   so


2. Chức năng và đặc điểm của liên từ kết hợp

Chức năng

Chúng ta dùng liên từ kết hợp để nối 2 thứ lại với nhau, nhưng cần lưu ý là 2 thứ được nối lại bắt buộc phải "cùng loại" với nhau:

 • Nối 2 từ: 2 từ được nối với nhau phải cùng từ loại với nhau, chẳng hạn như cùng là danh từ, cùng là tính từ, cùng là trạng từ...

  • sugar and salt = đường muối
   → cùng là danh từ

  • old but beautiful = cũ nhưng đẹp
   → cùng là tính từ

 • Nối 2 cụm từ: 2 cụm từ được nối với nhau phải cùng từ loại với nhau, chẳng hạn như cùng là cụm danh từ, cùng là cụm giới từ...

  • a cat and two dogs = một con mèo hai con chó
   → cùng là cụm danh từ

  • on the table or under the chair ở trên cái bàn hoặc ở dưới cái ghế
   → cùng là cụm giới từ

  • We sent her an email yesterday but have not received a reply = đã gửi một email cho cô ấy hôm qua nhưng chưa nhận được lời hồi đáp
   → cùng là cụm động từ. Như ta có thể thấy trong ví dụ trên, 2 động từ được kết hợp (sent have not received) không nhất thiết là phải ở cùng một thì quá khứ hay hiện tại, chỉ cần chúng hợp lý về nghĩa.

 • Nối 2 mệnh đề trong một câu:

  • You must study so you can understand the grammar. Bạn phải học để bạn có thể hiểu ngữ pháp.
   → cùng là mệnh đề

 • Nối 2 câu:

  • He rushed to the hospital hoping to see his mother one last time. But it was too late; she had passed away. = Anh ấy vội vã đến bệnh viện với hy vọng được gặp mẹ lần cuối. Nhưng đã quá trễ rồi; bà ấy đã qua đời.
   → cùng là câu

  • Lưu ý: cách dùng liên từ kết hợp để nối hai câu là đúng ngữ pháp, tuy nhiên về mặt hành văn thì thường không được khuyến khích lắm. Cách viết này thường chỉ hay dùng trong văn học hay báo chí để tạo hiệu ứng nhấn mạnh.

You must study so you can understand the grammar.

You must study so you can understand the grammar.

 

Đặc điểm

Liên từ kết hợp bắt buộc phải nằm giữa 2 thứ mà nó kết nối lại với nhau:

 • ĐÚNG: I don't trust him, for he used to lie to me in the past.
  → chúng ta đang muốn nối 2 mệnh đề lại với nhau, vì vậy liên từ kết hợp for phải đứng giữa 2 mệnh đề.
 • SAI: For he used to lie to me in the past, I don't trust him.
  → chúng ta đang muốn nối 2 mệnh đề lại với nhau, nhưng liên từ kết hợp for lại không đứng giữa 2 mệnh đề, như vậy là không đúng.

Điều này không có nghĩa là chúng ta không được dùng liên từ kết hợp ở đầu câu. Như chúng ta có thể thấy ở ví dụ ở phần bên trên, nếu liên từ kết hợp nối hai câu lại với nhau thì liên từ kết hợp sẽ đứng ở đầu câu thứ hai:

 • He rushed to the hospital hoping to see his mother one last time. But it was too late; she had passed away.