1. Liên từ kết hợp là gì? (Coordinating Conjunctions)

 • Trong tiếng Anh, có tổng cộng 7 liên từ kết hợp.
 • Đặc điểm ghi nhớ: FANBOYS

F     A     N     B     O     Y     S

for   and   nor   but   or    yet   so


2. Chức năng và đặc điểm của liên từ kết hợp

Chức năng

Chúng ta dùng liên từ kết hợp để nối 2 thứ lại với nhau, nhưng cần lưu ý là 2 thứ được nối lại bắt buộc phải "cùng loại" với nhau:

 • Nối 2 từ: 2 từ được nối với nhau phải cùng từ loại với nhau, chẳng hạn như cùng là danh từ, cùng là tính từ, cùng là trạng từ...

  • sugar and salt = đường muối
   → cùng là danh từ

  • old but beautiful = cũ nhưng đẹp
   → cùng là tính từ

 • Nối 2 cụm từ: 2 cụm từ được nối với nhau phải cùng từ loại với nhau, chẳng hạn như cùng là cụm danh từ, cùng là cụm giới từ...

  • a cat and two dogs = một con mèo hai con chó
   → cùng là cụm danh từ

  • on the table or under the chair ở trên bài hoặc ở dưới ghế
   → cùng là cụm giới từ

 • Nối 2 mệnh đề:

  • You must study so you can understand the grammar. Bạn phải học để bạn có thể hiểu ngữ pháp.
   → cùng là mệnh đề

You must study so you can understand the grammar.

You must study so you can understand the grammar.

 

Đặc điểm

Liên từ kết hợp bắt buộc phải nằm giữa 2 thứ mà nó kết nối lại với nhau:

 • ĐÚNG: I don't trust him, for he used to lie to me in the past.
 • SAI: For he used to lie to me in the past, I don't trust him.