Khi dùng liên từ kết hợp (như "and" và "but") hay liên từ tương quan (như "either...or...") để nối các thành phần trong câu lại với nhau, những thành phần đó phải giống nhau về từ loại và/hoặc cấu trúc.

 

Đối với từ đơn:

  • Can he read and write? → cùng là động từ nguyên mẫu
    • Sai: Can he read and wrote?
  • I enjoy running and swimming. → cùng là động từ thêm -ing
  • He editted the letter quickly and correctly. → cùng là trạng từ
  • The room is neither spacious nor bright. → cùng là tính từ