1. Correlative Conjunctions (liên từ tương quan) là gì?

 • Chức năng giống với liên từ kết hợp. Nghĩa là chúng chỉ nối 2 đơn vị giống nhau về bản chất trong câu.

  • Ví dụ: liên từ tương quan nối được 2 danh từ, 2 tính từ, 2 mệnh đề nhưng không thể nối 1 danh từ với 1 tính từ hay 1 từ với 1 mệnh đề.

 • Chúng luôn đi thành đôi và không thể tách rời được.

  • Ví dụ:

   • both... and...

   • either... or....

   • neither... nor...

   • not only... but also...