Đang có khuyến mãi cho Tài khoản Tiếng Anh PRO *** Ngày cuối *** >>>Xem chi tiết<<<
Các chủ đề ngữ pháp »
  • Liên từ Phụ thuộc
  • Liên từ Phụ thuộc

Bạn cần vượt qua Bước 2 trước khi có thể làm Bước 3
  • Bước 3
  • Làm bài luyện tập 10 câu với độ chính xác >= 80%
Bạn cần vượt qua Bước 3 trước khi có thể làm Bước 4
  • Bước 4
  • (Tùy chọn) Luyện tập thêm về điểm ngữ pháp này
help contact