• Câu hỏi: Đại từ quan hệ trong trường hợp đảo giới từ lên trước

  Thành
  Được hỏi bởi Thành, vào ngày 21/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • that với which khác gì ở câu này nhỉ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn hãy xem phần giới từ trong mệnh đề quan hệ. Nếu động từ có giới từ đi kèm, ta có thể đảo giới từ lên trước đại từ quan hệ. Tuy nhiên, trường hợp này không áp dụng với đại từ quan hệ "that".

  Trong câu này, ta thấy có giới từ "in" nằm trước chỗ trống, và ta biết cần điền một đại từ quan hệ vào chỗ trống, vậy thì không thể nào chọn "that", mà phải là "which".

  Phần cuối câu cũng có thể viết lại là "...need a broad knowledge of the culture which/that they will eventually put their professional training to work in" nếu không đảo giới từ. Khi này thì ta mới có thể dùng cả hai đại từ quan hệ "which" và "that".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này