• Câu hỏi: Cấu trúc "be looking forward to + V-ing"

  Linh
  Được hỏi bởi Linh, vào ngày 24/07/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • tobe looking forward + Ving và tobe looking forward to V và tobe looking forward to Ving có khác nhau về nghĩa ko bạn? nếu có, bạn có thể giải thích 3 cấu trúc trên khác nhau như nào ko? cám ơn bạn

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đây là một cấu trúc cố định, chỉ dùng được với V-ing. Đi đầy đủ, "be looking forward to + V-ing" có nghĩa là "mong đợi một việc gì đó".

  Bạn nhớ rằng bắt buộc phải có "to", và động từ sau đó phải là V-ing. Ngoài ra, ta có thể dùng cấu trúc trên ở thì đơn thay vì tiếp diễn:
  "look forward to + V-ing"

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này