• Câu hỏi: "Since" là trạng từ hay liên từ?

  Nguyen Tan Quang
  Được hỏi bởi Nguyen Tan Quang, vào ngày 19/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • sao e tra since là trạng từ ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Như nhiều từ khác trong Tiếng Anh, "since" là một từ có nhiều loại đồng dạng, và nó có thể là trạng từ hoặc liên từ (phụ thuộc), và cả giới từ nữa. Ở dạng liên từ phụ thuộc thì nó có nghĩa là "bởi vì, do"; ở dạng giới từ thì có nghĩa là "kể từ khi nào đó"; và cuối cùng ở dạng trạng từ thì nó có nghĩa là "kể từ lúc đó" (được suy ra từ ngữ cảnh câu).

  Trong trường hợp này thì nó là liên từ, vì sau nó là một mệnh đề (có danh từ và động từ đầy đủ), nhưng trong những câu khác thì nó có thể là trạng từ hoặc giới từ, tùy vào ngữ cảnh, VD:

  "She's been off work since Tuesday." => Cô ấy đã nghỉ làm từ thứ Ba.
  -> Thời điểm được ta xác định thêm sau giới từ "since".

  "He left home two weeks ago and we haven't heard from him since." => Anh ấy đã bỏ nhà 2 tuần trước và chúng tôi đã không nghe tin tức gì từ anh ấy kể từ đó.
  -> Trạng từ "since" ở đây ta hiểu là "kể từ đó", và đọc ngữ cảnh câu, ta tự suy ra được "từ đó" tức là "từ 2 tuần trước/lúc anh ấy bỏ nhà".

  Vậy nên ta cần xét vào ngữ cảnh và cách sắp xếp câu để xác định xem một từ đang được dùng ở dạng nào nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này