• Câu hỏi: Vị trí trạng từ

  Như
  Được hỏi bởi Như, vào ngày 17/04/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao mình không dùng trạng từ để bổ nghĩa cho động từ complete ạ???????????^_^

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Vì ngay sau đó có "and", tức là có dùng cấu trúc song song. Khi này, loại từ trước và sau "and" phải giống nhau. Đã có tính từ "easy" sau "and" đang bổ nghĩa cho danh từ "survey", nên chỗ trống cũng sẽ đóng vai trò tương tự, là chọn đáp án tính từ "quick".

  Ngoài ra, nếu động từ có tân ngữ thì trạng từ bổ nghĩa cho nó chỉ có thể nằm trước động từ hoặc sau tân ngữ thôi. Do ở đây "this quick and easy survey" là tân ngữ của "complete", nếu dùng trạng từ "quickly" thì nó không thể đứng ở giữa 2 từ này được.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này