• Câu hỏi: Tính từ V-ed/V3 mang nghĩa bị động

  Nguyễn Hà
  Được hỏi bởi Nguyễn Hà, vào ngày 06/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao từ "sent" trong câu hỏi là thì quá khứ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đây là cấu trúc của động từ "want", là "want + tân ngữ + tính từ" (muốn ai/cái gì đó như thế nào đó).

  Ở đây, "sent" là một tính từ V3 mang nghĩa bị động, nghĩa là "được gửi". Ghép vào cấu trúc trên, dịch thô ra sẽ thành "muốn nó được gửi đến...".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này