• Câu hỏi: Phân tích cấu trúc câu

  Nguyễn Thị Thu Ngân
  Được hỏi bởi Nguyễn Thị Thu Ngân, vào ngày 18/12/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Nhờ ad phân tích cấu trúc câu này

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Members of the Commerce and Industry Committee remain unable to convince the industry as a whole to adopt their recommendations."

  Ta có chủ ngữ là cụm "Members of the Commerce and Industry Committee". Động từ chính của câu là "remain", là một động từ nối, nên sau đó có tính từ "unable".

  Ta có cấu trúc của tính từ "unable" là "unable to do something", nghĩa là "không thể làm gì đó", nên sau đó là cụm động từ "to convince". Cụm này cũng có cấu trúc là "convince somebody to do something" (thuyết phục ai làm gì đó), vậy nên ta mới có "to convince the industry as a whole to adopt their recommendations". Phần "as a whole" chỉ đóng vai trò bổ nghĩa thêm cho "the industry", và cụm này có nghĩa là "toàn thể, tất cả" nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này