• Câu hỏi: Cấu trúc động từ "spend + time/money"

  Mình là Hà
  Được hỏi bởi Mình là Hà, vào ngày 12/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Spend + To_V cũng là giành thời gian để làm gì đó mà tại sao không dùng ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Một số động từ theo sau có thể là "to V", nhưng động từ "spend" không có cấu trúc này.

  Bản chất "spend" là một ngoại động từ, tức là sau nó luôn cần có một danh từ làm tân ngữ. Bạn có thể dùng "spend + time/money + V-ing" như phần giải thích nói, và cấu trúc này nhấn mạnh vào việc hành động đó kéo dài hay tốn tiền thế nào. [1]

  Ngược lại, bạn có thể dùng "spend + time/money + to V" để ám chỉ rằng mình dùng thời gian/tiền cho một mục đích gì đó. [2]

  Trong trường hợp của câu trên, việc đưa ra ý kiến mới mất nhiều ngày, tức là hành động này kéo dài, nên cấu trúc [1] sẽ thích hợp hơn.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này