• Câu hỏi: Câu nghi vấn dùng từ hỏi

  Chichi
  Được hỏi bởi Chichi, vào ngày 12/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • who sent us these financial reports ?

  Tại sao câu này không có trợ động từ trước từ sent vậy nhỉ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đây là một câu nghi vấn bắt đầu bằng một từ hỏi (who). Tuy nhiên, cấu trúc chung của nó là "từ hỏi + trợ động từ + chủ ngữ + động từ?", VD:
  "Who are you talking to?" => Bạn đang nói chuyện với ai?

  Bạn hãy để ý rằng từ "who" ở đây thực chất đóng vai trò là tân ngữ cho hành động "talking to" của chủ ngữ "you", nên nó mới cần có trợ động từ "are" trong câu hỏi.

  Câu hỏi trong bài này xem bản thân "who" là chủ ngữ luôn, và hành động "sent" thuộc về chủ ngữ này, nên cấu trúc của nó sẽ là "từ hỏi (+ danh từ) + động từ?", không cần có trợ động từ và thì của câu nghi vấn sẽ phụ thuộc vào dạng của động từ. Lưu ý rằng trường hợp này chỉ áp dụng khi bản thân cái ta đang muốn hỏi đóng vai trò là chủ ngữ.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này