• Câu hỏi: Sở hữu cách

  Mai Văn Thêm
  Được hỏi bởi Mai Văn Thêm, vào ngày 10/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • sở hữu cách là gì?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Như trong video, sở hữu cách là phần 's khi muốn nói một cái gì đó thuộc một danh từ nào đó. VD:
  "John's cat" => con mèo của John (sở hữu cách ở John's)

  Ta cũng có những tính từ sở hữu đồng nghĩa, bạn hãy tham khảo trong đường dẫn.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này