Ghi chú của bạn
Các chủ đề ngữ pháp »
  • Câu Cầu khiến - Câu Cảm thán
  • Câu Cầu khiến - Câu Cảm thán

Bạn cần vượt qua Bước 2 trước khi có thể làm Bước 3
  • Bước 3
  • Làm bài luyện tập 10 câu với độ chính xác >= 80%
Bạn cần vượt qua Bước 3 trước khi có thể làm Bước 4
  • Bước 4
  • (Tùy chọn) Luyện tập thêm về điểm ngữ pháp này