• Câu hỏi: Từ hạn định "most (of)"

  Võ Văn Tính
  Được hỏi bởi Võ Văn Tính, vào ngày 09/09/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao ko chọn most of vậy bạn?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Most of" nghĩa là "hầu hết (một cái gì đó)", đang được dùng ở nghĩa đại từ bất định, nên nếu muốn dùng "most of" thì sau đây phải luôn có danh từ dạng "the/tính từ sở hữu + danh từ số nhiều/không đếm được". VD:
  "Most of the students" => Hầu hết các học sinh
  "Most of the food" => Hầu hết các món ăn
  "Most of his time" => Hầu hết thời gian của anh ấy

  Ngược lại, khi dùng "most" thì sau đó chỉ cần là danh từ số nhiều, không cần thêm mạo từ "the" hay từ hạn định nào khác nữa. VD:
  "Most people" => Nhiều người; Hầu hết mọi người
  "Most movies" => Hầu hết các bộ phim

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này