• Câu hỏi: Danh từ hay danh động từ V-ing?

  Tuan
  Được hỏi bởi Tuan, vào ngày 06/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao không chọn D cũng là 1 Danh từ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Ở đây có 2 lý do ta không thể chọn đáp án D "attendance" mặc dù nó cũng là một danh từ:

  1) Nghĩa của từ. Ta dùng danh từ như "attendance" khi muốn nói về một khái niệm nào đó, còn danh động từ V-ing để nói về bản thân việc/hành động đó. Ở đây câu đang muốn nói là người nói đã gọi để hỏi về việc tham dự của chính họ, chứ không phải về sự tham dự nói chung, nên dùng "attending" sẽ đúng với ý câu hơn.

  2) Sau chỗ trống có cụm danh từ "the 15th International Symposium...". Nếu dùng "attendance", vậy sẽ thành 2 danh từ đứng kế nhau mà giữa chúng không có từ nối nào cả (như giới từ, liên từ,...). Như vậy là sai ngữ pháp. Ta dùng "attending" vì mặc dù có vai trò là danh từ, nó có tính chất như một động từ, và trong trường hợp này là ngoại động từ, nên cụm "the 15th International Symposium" sẽ là tân ngữ của "attending".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này