1. Đại từ phản thân (Reflexive Pronouns)

💡 Đại từ phản thân bao gồm những đại từ: myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself, themselves.

 

2. Chức năng và vị trí của đại từ phản thân

Cũng giống như các đại từ khác trong tiếng Anh,

 • Tân ngữ
 • Đứng sau giới từ (trong cụm giới từ)

 

Dùng đại từ phản thân làm tân ngữ của động từ nếu tân ngữ này giống với chủ ngữ của động từ đó

 • I hurt myself by accident. = Tôi vô tình làm đau bản thân.
  → Ở câu này, "tôi" vừa là tân ngữ của hành động làm đau, vừa là chủ ngữ của hành động làm đau. Vì vậy, thay vì tân ngữ là me thì chúng ta phải dùng myself.
  → Chúng ta không nói I hurt me by accident mà phải nói I hurt myself by accident.

 • She bought herself a pizza. = Cô ấy mua cho mình một cái bánh pizza.
  → Ở câu này, "cô ấy" vừa là tân ngữ của hành động mua, vừa là chủ ngữ của hành động mua. Vì vậy, thay vì tân ngữ là her thì chúng ta phải dùng herself.
  → Chúng ta không nói She bought her a pizza mà phải nói She bought herself a pizza.

I hurt myself by accident.

I hurt myself by accident.

 

Dùng đại từ phản thân làm tân ngữ của giới từ nếu tân ngữ này giống với chủ ngữ

 • They had to cook for themselves. = Họ phải tự nấu ăn cho bản thân họ.
  → Ở câu này, "họ" vừa là tân ngữ của giới từ for, vừa là chủ ngữ. Vì vậy, thay vì tân ngữ là them thì chúng ta phải dùng themselves.
  → Chúng ta không nói They had to cook for them mà phải nói They had to cook for themselves.

They had to cook for themselves.

They had to cook for themselves.

 

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý là, khác với các đại từ khác trong tiếng Anh, đại từ phản thân không bao giờ đứng ở vị trí chủ ngữ.

 

3. Các cách dùng khác của đại từ phản thân

Dùng đại từ phản thân sau giới từ "by" thì sẽ có nghĩa là "một mình" hoặc "tự làm"

 • Tom did his homework by himself.
  Tom tự làm bài tập về nhà.

 • She was standing at the bus stop by herself.
  Cô ấy đứng ở trạm xe buýt một mình.

She was standing at the bus stop by herself.

She was standing at the bus stop by herself.

 

Dùng đại từ phản thân ở ngay sau chủ ngữ hoặc cuối câu để diễn tả ý nhấn mạnh rằng "đích thân chủ ngữ là người thực hiện hành động gì đó"

 • The manager spoke to me himself.
  Đích thân ông quản lý nói chuyện với tôi.

 • You yourself wrote those words. Don't you remember?
  Chính bạn là người viết người lời đó. Bạn không nhớ à?

You yourself wrote those words. Don't you remember?

You yourself wrote those words. Don't you remember?