• Câu hỏi: Trạng từ và V-ing

  ĐEN

  Được hỏi bởi ĐEN, vào ngày 08/01/2021

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Hướng dẫn chi tiết câu này với. Promoting ở đây là động từ hả ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Câu trên chỉ đơn giản là danh động từ V-ing nằm sau giới từ "in". Khác với danh từ (được bổ nghĩa bởi tính từ), ta bổ nghĩa cho danh động từ V-ing bằng trạng từ. Giả sử câu trên chưa bổ nghĩa gì cả, sẽ là:
  "...will guide you in promoting your product..." => ...sẽ hướng dẫn bạn trong việc quảng cáo sản phẩm của bạn...

  Bây giờ, dùng trạng từ bổ nghĩa cho V-ing "promoting", ta được:
  ""...will guide you in creatively promoting your product..." => ...sẽ hướng dẫn bạn trong việc quảng cáo sản phẩm của bạn một cách sáng tạo...

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO