Hội thoại 1

Cách trả lời các câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng Anh thông dụng nhất (Phần 2) 1

Describe your most recent position. Audio: <strong>Describe your most recent position.</strong> Xem chú thích

 

In my last position, I was responsible for coordinating the paperwork that documented our team’s process time for each new job. That meant ensuring everything was filed correctly and on time, and also following up with team members to check their documented work times in case they forgot to sign out of a job. The detail-oriented work was a good fit for me, but what I really liked was the way it built my communication skills. Audio: <strong>In my last position, I was responsible for coordinating the paperwork that documented our team’s process time for each new job.</strong> That meant ensuring everything was filed correctly and on time, and also following up with team members to check their documented work times in case they forgot to sign out of a job. The detail-oriented work was a good fit for me, but what I really liked was the way it built my communication skills. Xem chú thích

 

Describe your most recent position. Audio: <strong>Describe your most recent position.</strong>
Hãy miêu tả về vị trí gần đây nhất của bạn.

In my last position, I was responsible for coordinating the paperwork that documented our team’s process time for each new job. That meant ensuring everything was filed correctly and on time, and also following up with team members to check their documented work times in case they forgot to sign out of a job. The detail-oriented work was a good fit for me, but what I really liked was the way it built my communication skills. Audio: <strong>In my last position, I was responsible for coordinating the paperwork that documented our team’s process time for each new job.</strong> That meant ensuring everything was filed correctly and on time, and also following up with team members to check their documented work times in case they forgot to sign out of a job. The detail-oriented work was a good fit for me, but what I really liked was the way it built my communication skills.
Ở công việc trước, tôi chịu trách nhiệm điều phối các công việc giấy tờ ghi chép lại thời gian làm việc cho mỗi công việc mới. Có nghĩa là đảm bảo mọi thứ được ghi lại đúng cách và đúng thời hạn, đồng thời theo dõi các thành viên trong nhóm để kiểm tra thời gian làm việc được ghi lại của họ trong trường hợp họ quên đăng xuất khỏi công việc. Tôi phù hợp với công việc nghiêng về chi tiết, nhưng điều tôi thực sự thích là cách nó giúp tôi xây dựng kỹ năng giao tiếp.

Các mẫu câu thông dụng

Ý muốn diễn đạt Mẫu câu thông dụng
Yêu cầu ứng cử viên mô tả về công việc trước đó
 • Describe your most recent position. Audio: Describe your most recent position.
  Hãy miêu tả về vị trí gần đây nhất của bạn.

 • Tell me something about your most recent position Audio: Tell me something about your most recent position
  Hãy miêu tả một vài điều về vị trí gần đây nhất của bạn.

Nói về trách nhiệm ở công việc trước đây

Cấu trúc: In my last position, I was responsible for + V-ing

Ví dụ:

 • In my last position, I was responsible for coordinating the paperwork that documented our team’s process time for each new job. Audio: In my last position, I was responsible for coordinating the paperwork that documented our team’s process time for each new job.
  Ở công việc trước, tôi chịu trách nhiệm điều phối các công việc giấy tờ ghi chép lại thời gian làm việc cho mỗi công việc mới.

 • In my last position, I was responsible for ensuring everything was filed correctly and on time, and also following up with team members to check their documented work times in case they forgot to sign out of a job. Audio: In my last position, I was responsible for ensuring everything was filed correctly and on time, and also following up with team members to check their documented work times in case they forgot to sign out of a job.
  Ở công việc trước, tôi chịu trách nhiệm đảm bảo mọi thứ được ghi lại đúng cách và đúng thời hạn, đồng thời theo dõi các thành viên trong nhóm để kiểm tra thời gian làm việc được ghi lại của họ trong trường hợp họ quên đăng xuất khỏi công việc.

 


Hội thoại 2

Cách trả lời các câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng Anh thông dụng nhất (Phần 2) 2

Why did you leave your last job? Audio: <strong>Why did you leave your last job?</strong> Xem chú thích

 

To be honest, I wasn't considering a move, but I saw this job posting and was intrigued by the position and the company. It sounds like an exciting opportunity and an ideal match with my qualifications. Audio: To be honest, I wasn't considering a move, but <strong>I saw this job posting and was intrigued by the position and the company. It sounds like an exciting opportunity and an ideal match with my qualifications.</strong> Xem chú thích

 

Why did you leave your last job? Audio: <strong>Why did you leave your last job?</strong>
Tại sao bạn nghỉ công việc trước đây?

To be honest, I wasn't considering a move, but I saw this job posting and was intrigued by the position and the company. It sounds like an exciting opportunity and an ideal match with my qualifications. Audio: To be honest, I wasn't considering a move, but <strong>I saw this job posting and was intrigued by the position and the company. It sounds like an exciting opportunity and an ideal match with my qualifications.</strong>
Thực lòng mà nói, tôi không nghĩ đến việc thay đổi, nhưng tôi thấy mẫu tuyển dụng công việc này và bị hấp dẫn bởi vị trí cũng như công ty. Nó giống như một cơ hội thú vị và là một sự kết hợp lý tưởng với trình độ của tôi.


Học và Cải thiện khả năng tiếng Anh của bạn
cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày

Nếu việc nâng cao khả năng tiếng Anh sẽ mang lại kết quả tốt hơn cho việc học hay công việc của bạn, thì Tiếng Anh Mỗi Ngày có thể giúp bạn đạt được mục tiêu đó.

Thông qua Chương trình Học tiếng Anh PRO, Tiếng Anh Mỗi Ngày giúp bạn:

 • Luyện nghe tiếng Anh: từ cơ bản đến nâng cao, qua audios và videos.
 • Học và vận dụng được những từ vựng tiếng Anh thiết yếu.
 • Nắm vững ngữ pháp tiếng Anh.
 • Học về các mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

Khi học ở Tiếng Anh Mỗi Ngày (TAMN), bạn sẽ không:

 • Không học vẹt
 • Không học để đối phó

Bởi vì có một cách học tốt hơn: học để thật sự giỏi tiếng Anh, để có thể sử dụng được và tạo ra kết quả trong học tập và công việc.

Giúp bạn xây dựng nền móng cho tương lai tươi sáng thông qua việc học tốt tiếng Anh là mục tiêu mà Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ nỗ lực hết sức để cùng bạn đạt được.

Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO