Hội thoại 1

How are you doing today? Audio: <strong>How are you doing today?</strong>

Great. Thanks. Audio: Great. Thanks.

What can I help you with? Audio: <strong>What can I help you with?</strong>

I would like to open a bank account. Audio: I would like to open a bank account. Xem chú thích

 

What kind would you like to open? Audio: <strong>What kind would you like to open?</strong>

I need a checking account. Audio: I need a checking account. Xem chú thích

 

Would you also like to open a savings account? Audio: <strong>Would you also like to open a savings account?</strong> Xem chú thích

 

That's fine. Audio: <strong>That's fine.</strong>

In order to open these accounts, you need to deposit a minimum of $50. Audio: In order to open these accounts, you need to deposit a minimum of $50. Xem chú thích

 

I want to deposit $300. Audio: <strong>I want to deposit $300.</strong>

I'll set up your accounts for you right now. Audio: I'll set up your accounts for you right now. Xem chú thích

 

Make sure to put $150 in each account. Audio: Make sure to put $150 in each account. Xem chú thích

 

How are you doing today? Audio: <strong>How are you doing today?</strong>
Hôm nay bạn khỏe không?

Great. Thanks. Audio: Great. Thanks.
Rất khỏe. Xin cám ơn.

What can I help you with? Audio: <strong>What can I help you with?</strong>
Tôi có thể giúp gì cho bạn?

I would like to open a bank account. Audio: I would like to open a bank account.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng.

What kind would you like to open? Audio: <strong>What kind would you like to open?</strong>
Bạn muốn mở loại tài khoản nào?

I need a checking account. Audio: I need a checking account.
Tôi cần một tài khoản tiền gửi thanh toán.

Would you also like to open a savings account? Audio: <strong>Would you also like to open a savings account?</strong>
Bạn có muốn mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm luôn không?

That's fine. Audio: <strong>That's fine.</strong>
Uhm cũng được.

In order to open these accounts, you need to deposit a minimum of $50. Audio: In order to open these accounts, you need to deposit a minimum of $50.
Để mở các tài khoản này, bạn cần gửi vào ít nhất 50 đô.

I want to deposit $300. Audio: <strong>I want to deposit $300.</strong>
Tôi muốn gửi vào 300 đô.

I'll set up your accounts for you right now. Audio: I'll set up your accounts for you right now.
Tôi sẽ lập tài khoản cho bạn ngay bây giờ.

Make sure to put $150 in each account. Audio: Make sure to put $150 in each account.
Hãy nhớ là để 150 đô cho mỗi tài khoản nhé.

Các mẫu câu thông dụng

Ý muốn diễn đạt Mẫu câu thông dụng
Chào hỏi khách hàng
 • How are you doing today? Audio: How are you doing today?
  Hôm nay bạn khỏe không?

 • How are you today? Audio: How are you today?
  Hôm nay bạn thế nào?

 • How are things with you? Audio: How are things with you?
  Mọi chuyện với bạn như thế nào rồi?

Hỏi khách hàng cần gì.
 • What can I help you with? Audio: What can I help you with?
  Tôi có thể giúp gì cho bạn?

 • What can I do for you today? Audio: What can I do for you today?
  Tôi có thể làm gì cho bạn hôm nay?

 • What can I do for you? Audio: What can I do for you?
  Tôi có thể làm gì cho bạn?

 • Do you need help with something? Audio: Do you need help with something?
  Bạn có cần giúp đỡ gì không?

Hỏi về loại tài khoản khách hàng muốn mở.
 • What kind would you like to open? Audio: What kind would you like to open?
  Bạn muốn mở loại tài khoản nào?

 • Do you know what kind of account you want to open? Audio: Do you know what kind of account you want to open?
  Bạn có biết bạn muốn mở tài khoản gì không?

Hỏi người khác muốn làm gì

Cấu trúc: Would you like to + ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU ?

Ví dụ:

 • Would you like these supplies delivered or would you like to pick them up? Audio: Would you like these supplies delivered or would you like to pick them up?
  Bạn muốn các dụng cụ văn phòng này được chuyển đến bạn hay bạn muốn đến lấy?

 • Would you also like to open a savings account? Audio: Would you also like to open a savings account?
  Bạn có muốn mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm luôn không?

Cấu trúc: Would you like + ĐỒ VẬT + V3/V-ed ?

Ví dụ:

 • Would you like them delivered to you or can you come get them here? Audio: Would you like them delivered to you or can you come get them here?
  Bạn muốn chúng được chuyển đến cho bạn hay bạn có thể đến đây lấy không?

Thể hiện sự đồng ý với lời đề nghị của người khác.
 • That's fine. Audio: That's fine.
  Uhm cũng được.

 • That would be great. Audio: That would be great.
  Điều đó thật tuyệt.

 • All right. Audio: All right.
  Được đấy.

Thể hiện ý muốn làm gì đó

Cấu trúc: I would like to + ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU

Ví dụ:

 • I would like to discuss purchasing a home with you. Audio: I would like to discuss purchasing a home with you.
  Tôi muốn thảo luận việc mua nhà với bạn.

 • I would like to register for a class today. Audio: I would like to register for a class today.
  Tôi muốn đăng ký một lớp học ngày hôm nay.

Cấu trúc: I need to + ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU

Ví dụ:

 • I need to mail this package to New York, please. Audio: I need to mail this package to New York, please.
  Tôi gần gửi gói bưu kiện này đến New York.

 • I need to register for a class. Audio: I need to register for a class.
  Tôi cần đăng ký môn học.

Cấu trúc: I want to + ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU

Ví dụ:

 • I really want to live in a lakeside home. Audio: I really want to live in a lakeside home.
  Tôi rất muốn sống trong một ngôi nhà cạnh hồ.

 • I want to deposit $300. Audio: I want to deposit $300.
  Tôi muốn gửi vào 300 đô.

 


Hội thoại 2

How are you today? Audio: <strong>How are you today?</strong>

Very well. Audio: Very well.

Do you need help with something? Audio: <strong>Do you need help with something?</strong>

I need to make a transfer. Audio: I need to make a transfer. Xem chú thích

 

What account would you like to transfer the money from? Audio: <strong>What account would you like to transfer the money from?</strong> Xem chú thích

 

I want to transfer money from my savings account. Audio: I want to transfer money from my savings account.

Where do you want the money to go to? Audio: <strong>Where do you want the money to go to?</strong>

I want the money to be transferred into my checking account. Audio: I want the money to be transferred into my checking account.

How much money are you going to transfer today? Audio: <strong>How much money are you going to transfer today?</strong>

$200 will be fine. Audio: $200 will be fine.

Is that all I can do for you today? Audio: <strong>Is that all I can do for you today?</strong>

I won't be needing anything else. Audio: I won't be needing anything else.

How are you today? Audio: <strong>How are you today?</strong>
Hôm nay bạn thế nào?

Very well. Audio: Very well.
Rất khỏe

Do you need help with something? Audio: <strong>Do you need help with something?</strong>
Bạn có cần giúp đỡ gì không?

I need to make a transfer. Audio: I need to make a transfer.
Tôi cần chuyển tiền.

What account would you like to transfer the money from? Audio: <strong>What account would you like to transfer the money from?</strong>
Bạn muốn chuyển tiền từ tài khoản nào?

I want to transfer money from my savings account. Audio: I want to transfer money from my savings account.
Tôi muốn chuyển tiền từ tài khoản tiền gửitiết kiệm của tôi.

Where do you want the money to go to? Audio: <strong>Where do you want the money to go to?</strong>
Bạn muốn chuyển tiền đi đâu?

I want the money to be transferred into my checking account. Audio: I want the money to be transferred into my checking account.
Tôi muốn tiền chuyển sang tài khoản tiền gửi thanh toán của mình.

How much money are you going to transfer today? Audio: <strong>How much money are you going to transfer today?</strong>
Bạn chuyển bao nhiêu tiền trong hôm nay?

$200 will be fine. Audio: $200 will be fine.
200 đô được rồi.

Is that all I can do for you today? Audio: <strong>Is that all I can do for you today?</strong>
Đó là những gì tôi cần phải giúp cho bạn hôm nay đúng không?

I won't be needing anything else. Audio: I won't be needing anything else.
Tôi không cần làm gì khác nữa.