Thi thử TOEIC hàng tuần với Đề thi TOEIC rút gọn
(Toeic Mini tests)

Mỗi đề thi TOEIC rút gọn dưới đây dài trong khoảng 20 - 40 phút
(so với đề thi Toeic full dài 120 phút).

Đây là cách tuyệt vời để giúp bạn có thể tự mình thi thử TOEIC thường xuyên.

help contact